ဦးစီးဌာန

အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီး ဌာန

Mon, 10/19/2015 - 11:55
Profile

ဌာနသမိုင်း အကျဉ်း
၁၉၁၁ခုနှစ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အလုပ်ရုံ အက်ဥပဒေအား ၁-၇-၁၉၁၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုးချဲ့ ပြဌာန်း ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှာ အင်စပက်တော် ၁ ဦး ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနမှ တွဲဖက်၍ အလုပ်ရုံ စစ်ဆေးရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ် အလုပ်ရုံအက် ဥပဒေမှာ “အား” အသုံးပြု၍ လုပ်သား ၅၀ဦးရှိ လုပ်ငန်းများသာ အကျုံးဝင်သည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် “အလုပ်ရုံ စစ်ဆေးရေး ဌာန”ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေကို “အား” အသုံးပြုပြီး လုပ်သား ၂၀ဦးရှိ လုပ်ငန်းများ အကျုံးဝင်လာရန် ပြင်ဆင် လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၆-၃-၁၉၇၂ ရက်နေ့တွင် “အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီး ဌာန”ဟု အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်
အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီး ဌာန အနေဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ဆိုင်နှင့် အလုပ်ဌာနများရှိ အလုပ်သမားများ၏ ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို မှန်မှန်နှင့် ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစား ရရှိစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်(၈/၂)၊ (၈)မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ မဟာစည် မှတ်တိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။
Phone: ၀၁/၆၅၀၁၈၇ ၊ Fax - ၆၅၀၀၈၉။
E-mail; fgllidpublicrelation@gmail.com.