ဦးစီးဌာန

လူမှု ဖူလုံရေးရုံး

Fri, 02/27/2015 - 10:04
Profile

လူမှုဖူလုံရေး စီမံကိန်း စတင် ပေါ်ပေါက်လာပုံ
မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဖူလုံရေး စီမံကိန်းကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် စတင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး လူမှုဖူလုံရေး အက်ဥပဒေ အရ ၁-၁-၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင် ကျင့်သုံး အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့ပါသည်။ အာမခံ အလုပ်သမားများ အကျိုး ခံစားခွင့်များ ပိုမိုတိုးတက်ရရှိရေးအတွက် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေကို ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင် ကျင့်သုံး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၂ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်

  • အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး အတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနှင့် နိုင်ငံတော်က စုပေါင်း အာမခံပြီး နိုင်ငံတော်၏ အဓိက ကုန်ထုတ် စွမ်းအားစု ဖြစ်သော အလုပ်သမားများ၏  လူမှုဘဝ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကို ပိုမို ခံစား ရရှိစေခြင်းဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်။
  • အများ ပြည်သူတို့က မိမိတို့၏ ဆန္ဒအလျောက် အာမခံ ထားရှိနိုင်ပြီး လူမှုဘဝ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကို ပိုမို ခံစား နိုင်စေရန်။
  • လက်တွေ့ ပကတိ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော အကျိုး ခံစားခွင့်များ ပေးခြင်းဖြင့် လူမှု ဖူလုံရေး စနစ်အပေါ် အများ ပြည်သူ ယုံကြည် ကိုးစားမှုများ ပိုမို တိုးပွား လာစေရန်။
  • အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား တို့က ပေးသွင်းထားသည့် အချို့သော ထည့်ဝင်ကြေးငွေများကို စုဆောင်းငွေ ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ပြန်လည် ထုတ်ယူ ခံစားခွင့် ရှိစေရန်။
  • အလုပ်သမားများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် မကျန်းမာမှု၊ မီးဖွားမှု၊ သေဆုံးမှုနှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှု အတွက် ငွေကြေး အကျိုး ခံစားခွင့်တို့ အပြင် အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ဆေးဝါး ကုသမှု ဆက်လက် ခံယူခွင့်၊ မိသားစု ထောက်ပံ့မှု အကျိုး ခံစားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မရှိမှု အကျိုး ခံစားခွင့်၊ သက်ပြည့် အငြိမ်းစား အကျိုး ခံစားခွင့်၊ ကျန်ရစ်သူ အကျိုး ခံစားခွင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုး ခံစားခွင့်၊ အိမ်ရာ နေထိုင်ခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ ကိုပါ ရရှိစေရန်။

အမှတ် ၃၂၇/၃၆၇ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ - ၃၈၁၂၁၆ နှင့် ဖက်စ်အမှတ် - ၀၁ - ၂၅၆၂၃၅ တို့ ဖြစ်ပါသည်။