ဦးစီးဌာန

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာ ချထားရေး ဦးစီး ဌာန

Wed, 08/26/2015 - 11:38
Profile

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီး ဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက မြန်မာပြည်မှ အိန္ဒိယပြည်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့သော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ အနက် ငွေကြေး မဖူလုံသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအား မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာရေးနှင့် စားသောက် နေထိုင်ရေး အတွက် ငွေထုတ်ချေးခြင်း၊ ချေးငွေများ ပြန်လည်ကောက်ခံခြင်း၊ ပြန်လည် နေရာချ ထားပေးခြင်းနှင့် မြန်မာပြည် အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များအား ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ပြည်သူ လုပ်ငန်းနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန၏ လက်အောက်တွင် လူမှု ၀န်ထမ်းနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ညွှန်ကြားရေး ၀န်ရုံးကို ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုရုံးသည် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချ ထားရေး ဦးစီး ဌာနရဲ့ အစ တည်ရာ ဌာန ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး နောက်တွင် ပညာရေး၊ လူမှု ရေးရာနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန မှ အထက်ပါရုံးကို ကြီးကြပ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်း သောင်းကြမ်းမှုများကြောင့် အတိ ဒုက္ခ ရောက်ကြရသူများကို ကူညီရန် ပညာရေး၊ လူမှု ရေးရာနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန သည် ဖဆပလ ဗဟိုကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပညာရေး၊ လူမှု ရေးရာနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန ကို ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ပညာရေးနှင့် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ဟူ၍ ၀န်ကြီးဌာန(၃)ခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနသည် လူမှု ၀န်ထမ်းနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ညွှန်ကြားရေး၀န်ရုံးနှင့် ဖဆပလ ဗဟိုကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီ တို့ကို ကြီးကြပ်ခဲ့ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဖဆပလဗဟိုကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီက ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် လူမှု၀န်ထမ်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးညွှန်ကြားရေး၀န်ရုံးသည် စစ်ပြေး ကြွေးကျန်များကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းသာ ရှိတော့သဖြင့် အဆိုပါရုံးကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရုံး၏ လုပ်ငန်းများကိုရန်ကုန် ခရိုင် ရာဇ၀တ် တရားသူကြီးရုံးသို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန်ခရိုင် ရာဇ၀တ် တရားသူကြီးရုံးမှ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနသို့ ပြန်လည် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပါသည်။ 
၁၉၅၀ ပြည်နှစ်၊ ဧပြီလတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့်လာသည့် အတွက် ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနကို ဖွဲ့စည်းသောအခါ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနသည် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာ ချထားရေးနှင့် စစ်ပြေး ကြွေးကျန်များ ကောက်ခံသည့် လုပ်ငန်းကို ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနသစ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနသည် သီးခြားအမည် သတ်မှတ်ထား သော်လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေး တို့ကို ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ​ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ၀န်ကြီးဌာန(၂)ခုမှ ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပညာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် လူမှု၀န်ထမ်း ၀န်ကြီး ဌာန ဟူ၍ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။  ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့တွင် ပညာရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် ထပ်မံ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် လူနည်းစု ရေးရာ ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လူနည်းစု ရေးရာ၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် လူနည်းစုရေးရာကိစ္စများကို ဖျက်သိမ်း ခဲ့သည့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် ပြန်လည် ရပ်တည်ခဲ့ ပါသည်။  ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ လူမှု၀န်ထမ်း ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် လူမှု၀န်ထမ်း ဌာနကို သာသနာရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ လူမှု ၀န်ထမ်းနှင့် သာသနာရေး ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဌာနကို အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းပြီးကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၂ခုနှစ် တော်လှန်ရေး ကောင်စီ လက်ထက်တွင် သာသနာရေး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် လူမှု၀န်ထမ်း ၀န်ကြီး ဌာန ဟူ၍ သီးခြားစီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် လူမှု၀န်ထမ်း ၀န်ကြီး ဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနကို ပေါင်းစပ်၍ လူမှု၀န်ထမ်း ၀န်ကြီး ဌာန အဖြစ် လူမှု၀န်ထမ်း ဦးစီး ဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီး ဌာန တို့ဖြင့် ပါ၀င် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြန်ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာနကို လူမှု၀န်ထမ်း ဦးစီး ဌာန၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီး ဌာနနှင့် မီးသတ် ဦးစီး ဌာန တို့ဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မီးသတ် ဦးစီး ဌာနသည် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဌာန အောက်ရောက်ရှိသွားသဖြင့် ယခုလက်ရှိအချိန်မှာ လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာန အောက်တွင် လူမှု၀န်ထမ်း ဦးစီး ဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီး ဌာနတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်(၂)ရပ်

  • သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် အတိဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေရသော ဒုက္ခသည်များအား လတ်တလော သက်သာ ချောင်ချိမှု ရရှိစေရေး အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရန်။
  • သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် လူ့အသက် အိုးအိမ် ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းအောင် ကြိုတင် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

လုပ်ငန်းတာ၀န် (၅)ရပ်

  • မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး၊ မြေငလျင်ဘေး၊ စစ်ရေး ပဋိပက္ခဘေးများကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက် ကြရသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ရဟန်းသံဃာများနှင့် သီလရှင်များ လတ်တလော စား၀တ်နေရေး ပြေလည် စေရေးအတွက် ကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်း။
  • မြစ်နှင့် ပင်လယ် အတွင်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ စက်ချို့ယွင်း ပျက်စီး၍သော် လည်းကောင်း၊ သ​​​င်္ဘာ၊ စက်လှေ၊ သမ္ဗာန်များ ပျက်စီး၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ပနယ် မြေရပ်ခြားများသို့ ရောက်ရှိသွားကြသည့် ဒုက္ခသည်များအား ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
  • စစ်ရေး ပဋိပက္ခ၊ လူမှုရေး ပဋိပက္ခ ဘေးရန်ကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ပြောင်းရွှေ့ကြသူများ၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိသော နယ်မြေ အတွင်းမှ ပြန့်ကျဲနေသော အိမ်ခြေများအား အခြား လုံခြုံသော ဒေသသို့ စုစည်း ပြောင်းရွှေ့ရသော ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း။
  • ထူးကဲစွာ မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများအား ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်များ ဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါး ဘေးကျရောက်သူများအား ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း။
  • သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး ပညာပေး လုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းများနှင့် သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ဆိုင်ရာ ပညာပေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

 

 

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီး ဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး
အမှတ်(၉)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၅၂၁၉၆၇၊ ၀၁-၅၂၂၇၂၆။