ဥပဒေပုဒ်မ ၇၊ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်လိုသူသည် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရန် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

Thu, 10/17/2013 - 19:02

ဥပဒေပုဒ်မ ၇၊ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်လိုသူသည် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရန် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ကက) ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံ(၁) ခြောက်စောင်ကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ ထုတ်ယူရမည်။

(ခခ) နည်းဥပဒေခွဲ(ကက)အရ ထုတ်ယူသော ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်လွှာပုံစံ(၁)ကို ပညာသင်နှစ်မစတင်မီ ခြောက်လထက်မစော ငါးလ ထက်နောက်မကျစေဘဲ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးသို့ တင်သွင်းရမည်။

(ဂဂ) ထိုသို့တင်သွင်းရာတွင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုသူ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို ပူးတွဲတင်သွင်းရမည်။ အဖွဲ့ဖြင့်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်လိုပါက အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း၊ ယင်းတို့၏ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထပ်ဆောင်းပူးတွဲတင်သွင်းရမည်။

(ဃဃ) ထပ်ဆောင်းဘာသာရပ်နှင့် ထပ်ဆောင်းသင်ခန်းစာများ သင်ကြားလိုပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများနှင့် သင်ချိန်နာရီ သတ်မှတ်ချက်များကိုပါ ပူးတွဲ တင်ပြရမည်။

(ငင) ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်မေးမြန်း ရန် သက်ဆိုင်ရာပညာရေးအရာရှိကခေါ်ယူလှင် ချိန်းဆိုသော နေ့ရက်နှင့်အချိန်အတိုင်း-

(၁၁) တစ်ဦးတည်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူနှင့်အတူ မိမိတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်းများ ယူဆောင်လာရမည်၊

(၂၂) အဖွဲ့ဖြင့်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူနှင့်အတူ မိမိတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်းများ အပြင် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ၏ မိမိတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်းများ ယူဆောင်လာရမည်၊