အစိုးရအဖွဲ့

ဒေါ်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး

ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့