နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း၊ နယ်ထွက်စာပါနယ်ဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခရီးလွန်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း

Thu, 10/17/2013 - 19:04

နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးခြင်း

နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးခြင်း

    မော်တော်ယာဉ်
    ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃)နှင့် ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း)
    အာမခံပြေစာ/စည်ပင်ဘီးခွန်
    လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏မှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊   ဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ         
    ရဲမှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်

အမည်ပြောင်းခြင်း
•  ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
•  မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ မိတ္တူ
•  ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃)နှင့်ယာဉ်သက်သေခံ လက်မှတ်(အဝိုင်း)
•  မော်တော်ယာဉ်
•  ပိုင်ရှင်အမည်ဖြင့်အခွန်ပုံစံ(၁)အစိမ်း (မူရင်း)
•  အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မူရင်း/  မိတ္တူ

နယ်ထွက်စာပါနယ်ဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
•  မော်တော်ယာဉ်
•  ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃)နှင်‌့ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း)
•  နယ်ထွက်စာမူရင်း
•  လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏မှတ်ပုံတင်/ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်/ ဓါတ်ပုံ ပါစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ

နယ်ထွက်စာမပါနယ်ဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
•  မော်တော်ယာဉ်
•  ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃)နှင်‌့ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း)
•  ရပ်ကွက်တွင်းနေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက်
•  လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏မှတ်ပုံတင်/ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်/ ဓါတ်ပုံ ပါစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ

ခရီးလွန်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း
•  မော်တော်ယာဉ်
•  ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃)နှင်‌့ယာဉ်သက်သေခံလက်မှတ် (အဝိုင်း)
•  လာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏မှတ်ပုံတင်၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဓါတ်ပုံပါ စိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ