အစိုးရအဖွဲ့

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
ဝန်ကြီးချုပ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဗိုလ်မှူးကြီးတင်အောင်ထွန်း
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဦးဟံထွန်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဒေါ်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး
ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့