ဦးစီးဌာန

အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာန
၁၉၁၁ခုနွစ္၊ အိႏိၵယ နိုင္ငံ အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒအား ၁-၇-၁၉၁၂ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ တိုးခဲ့် ျပဌာန္း ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁၃ ခုနွစ္မွာ အင္စပက္ေတာ္ ၁ ဦး ခန့္အပ္ခဲ့ျပီး အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရး ဌာနမွ တဲြဖက္၍ အလုပ္ရံု စစ္ေဆးေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁၁ ခုနွစ္ အလုပ္ရံုအက္ ဥပေဒမွာ “အား” အသံုးျပု၍ လုပ္သား ၅၀ဦးရိွ လုပ္ငန္းမ်ားသာ အကံု်းဝင္သည္။
ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန
ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန၏ သမိုင္းေျကာင္း
အမွတ္(၂) မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕ခဲြ
အမွတ္(၂) မႈခင္း တပ္ဖဲြ့ခဲြကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖဲြ႕၏ ၁၄-၂-၂ဝ၁၄ ရက္ေန့ အစည္းအေဝး အမွတ္စဉ္ ၇/၂ဝ၁၃ အရ ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၁-၄-၂ဝ၁၄ မွ စတင္၍ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အမွတ္(၂) လံုျခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး
၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ လံုျခံဳမွဳ ထိိန္းသိမ္းေရး တပ္ရင္း(၁)ရင္း စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၇၉ ခုနွစ္တြင္ တပ္ရင္း(၆)ရင္းထိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ေရနံ ဓါတုေဗဒ လုပ္ငန္း
ဌာန သမိုင္းေၾကာင္း
လူမႈ ဖူလံုေရး ရံုး
ျမန္မာနိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္းကို ၁၉၅၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး လူမႈ ဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ အရ ၁-၁-၁၉၅၆ ခုနွစ္တြင္ စတင္ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ပါသည္။ အာမခံ အလုပ္သမားမ်ား အကို်း ခံစားခြင့္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရိွေရးအတြက္ လူမႈ ဖူလံုေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၂ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ ေရးဆဲြ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန့တြင္ စတင္ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။
အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာန
အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာနသည္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ ဌာန အျဖစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ကပင္ စတင္ တည္ေတာင္ခဲ့ျပီး၊၁၉၄၇ ခုနွစ္တြင္ စက္မႈလက္မႈ ညႊန္ျကားေရး ဌာန အျဖစ္ တိုးခဲ့်ဖဲြ႕စည္း၍ ၁၉၅၂ ခုနွစ္တြင္ စက္မႈလက္မႈ တိုးခဲ်႕ လုပ္ကိုင္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း အျဖစ္ တည္ေထာင္ျပီး ပုဂၢလိက  စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန
စိန္႕ေပါလ္ႏွင့္ စိန္႕ဂြ်န္း အထက္တန္းေက်ာင္းတို႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ လုပ္အား ေပးေသာ ရန္ကုန္၏ ပထမဆံုး မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယခင္က မီးျငိမ္း သတ္ရာတြင္ လူအားျဖင့္ ေရငင္ခဲ့ရာမွ ျမင္းျဖင့္ဆြဲေသာ ေရေႏြးေငြ႕သံုး အင္ဂ်င္ျဖင့္ မီးျငိမ္း သတ္သည့္ စနစ္ကို ထိုႏွစ္မွာပင္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာန
၁၉၄၆ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာျပည္ အိုလံပစ္ အသင္း(Burma Organization Association) ကို ဖဲြ့စည္းခဲ့ျပီး နာယကမ်ား အျဖစ္ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ဆာဟူး ဘတ္ရန့္တို့က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ပထမဆံုး ဥကၠဌ အျဖစ္ ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ျကီးနွင့္ ဒု-ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးရာဇတ္ တို့က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

Pages