ဦးစီးဌာန

ေျမတိုင္း ဦးစီး ဌာန
​ ျမန္မာနိုင္ငံကို အဂၤလိပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၁၉၀၅ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျမတိုင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား အိႏိၵေျမတိုင္း ဌာန ( Survey Of India )  မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။
ေရေျကာင္း ပို့ေဆာင္ေရး ညႊန္ျကားမႈ ဦးစီး ဌာန
ေရေျကာင္း ပို့ေဆာင္ေရး ညႊန္ျကားမွု ဦးစီး ဌာန ၊ သေဘၤာက်င္း-ေဒါပံုကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မျဖစ္မီွ နွစ္ေပါင္း (၃ဝ)ေက်ာ္က ဘားမား အင္ဂ်င္နီယာရင္း ကုမၸဏီအား အစိုးရမွ ဝယ္ယူျပီး၊ အစိုးရ သေဘၤာက်င္း-ေဒါပံုအျဖစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဆးသုေတသန ဦးစီး ဌာန
ေဆးသုေတသန ဦးစီး ဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ကို ၁၉၆၃ ခုနွစ္ ဇြန္ လ ၁၀ ရက္တြင္ Burma Medical Research Institute (BMRI) (ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆးသုေတသန သိပ0x081ပံ) အမည္ျဖင့္ စတင္ ဖဲြ့စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၁၉၇၂ ခုနွစ္တြင္ ေဆးသုေတသန ဦးစီး ဌာန အမည္သို့ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။ 
က်န္းမာေရး ဦးစီး ဌာန
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး က်န္းမာေရး ဦးစီး ဌာန အေဆာက္အအံုအား ၁၉၅၄-၅၅ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ စတင္ ဖြင့္လွစ္စဥ္က ျမင္းပဲြကလပ္ ေဆးရံု အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ သမၼတ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ေဒါက္တာ ဦးဘဦးမွ ၁၉၅၅ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန့တြင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ပါ သည္။ ဦးဖိုးေပ်ာ္မွ ျမင္းပဲြကလပ္ ေဆးရံု ဥကၠဌ အျဖစ္ စတင္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ဗဟို စက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းနွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာန
အစိုးရဌာန အဖဲြ့အစည္း အသီးသီးရိွ စက္ပစၥည္းမ်ား၏ အင္အားကို စီမံ ခန့္ခဲြရန္ အတြက္ စက္ပစၥည္း ဳၾကီးျကပ္မႈ   ေကာ္မတီ (EQUIPMENT CONTROL COMMITTEE)ကို ၁၉၅၉ ခုနွစ္၊  မတ္လ (၂၈) ရက္ေန့   ရက္စဲြပါ  အမို်းသားစီမံကိန္း  ဝန္ျကီး ဌာန၏ အမိန့္ ေျကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၇ ျဖင့္ ဖဲြ့စည္း ေပးခဲ့ပါသည္။ 
အမွတ္(၁) ေရနံခ်က္ စက္ရံု(သန္လ်င္)
အမွတ္(၁) ေရနံခ်က္ စက္ရံု (သန္လ်င္) သည္ စြမ္းအင္ ၀န္ျကီး ဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္း လက္ေအာက္ရိွ စက္ရံုမ်ား အနက္ ေရနံခ်က္လုပ္ ျဖန့္ျဖူးလ်က္ ရိွသည့္ စက္ရံုတစ္ရံု ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၂၅ ခုနွစ္တြင္ ဘီအိုစီ၏ သန္လ်င္ ေရနံခ်က္ စက္ရံုကို စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ တစ္ရက္ ခ်က္လုပ္နိုင္စြမ္းမွာ ဂါလန္ (၈)သိန္းရိွခဲ့ပါသည္။
ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္း
၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပံုနိွပ္တိုက္သည္ ထိုစဉ္က ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး၏ ပံုနိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရသည္။
ျမန္မာ႕မီးရထား
၁.၅.၁၈၇၇ ရက္ေန ့တြင္ Irrawaddy State Railway အေနျဖင့္ ရန္ကုန္-ျပည္ (၁၆၁)မိုင္အား A01 ေရေႏြးေငြ ့ စက္ေခါင္းျဖင့္ စတင္ေျပးဆဲြျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမ ဦးဆံုးေသာ ရထားလမ္းကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ၁၈၉၆ ခုနွစ္တြင္ Irrawaddy State Railway သည္ Burma Railway Co.Ltd;သို ့ ရထား သြားလာမႈနွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ငွားရမ္း ခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္း ဌာနမွ စတင္ ေပါက္ဖြား လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Pages