ဦးစီးဌာန

ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီး ဌာန
၁၉၇၂ ခုနွစ္ မတိုင္မီက တစ္သီး တစ္ျခား တည္ရိွ ခဲ့ေသာ ေအာက္ပါ အခြန္ ဌာနမ်ား ကို ၁၉၇၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ စနစ္သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရ စုစည္းလ်က္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီး ဌာန ဟု စတင္ စုစည္း ဖဲြ ့စည္းခဲ့သည္။
စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြး ပညာ ဦးစီး ဌာန
စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြး ပညာ ဦးစီး ဌာနသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာန မတည္ေထာင္မီက ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္၌ စက္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးႏွင့္ သက္ေမြး ပညာ ဦးစီး ဌာန အျဖစ္ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ား ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ဦးစီး ဌာန ျဖစ္ပါသည္။ 
စက္မူ သီးႏွံ ဖြံၿဖိဳးေရး ဦးစီး ဌာန
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႕ မွစ၍ ယခင္က ျမန္မာ့ ႏွစ္ရွည္ပင္ လုပ္ငန္္း၊ ျမန္မာ့ ႀကံလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာဝါႏွင္ ့ပိုးခ်ည္ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ ဂုန္ေလွ်ာ္ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ႕ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း စသည့္ ဌာနႀကီး (၅)ခုအား စုစည္းကာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မူ သီးႏွံ ဖြံၿဖိဳးေရး ဦးစီး ဌာနအျဖစ္ ျပန္လည္  ဖြဲ႕စည္း၍  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ဦးစီးမွဴးရံုးကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၉ မိုင္တြင္ ရံုးစိုက္လ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
အမွတ္(၁) ေဆးဝါး စက္ရံု(ရန္ကုန္)
အမွတ္(၁) ေဆးဝါး စက္ရံု (ရန္ကုန္)သည္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္း၊ ကြက္ကဲမႈ လက္ေအာက္တြင္ ရွိၿပီး ျပည္သူ လူထု၏ က်န္းမာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ ေဆးဝါးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေသာ စက္ရုံ တစ္ရုံ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ အက်ယ္အဝန္းမွာ (၁၁၀.၁၈)ဧက ျဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ လုပ္ငန္း
၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅) ရက္ေန႕တြင္ စစ္ဘက္ ကုန္စည္ ၿဖန္႕ခ်ိေရး(Defence Service Institute) မတင္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ (၁၂) သိန္းၿဖင့္ “ဗမာ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ ကုမၸဏီ လီမိတက္” ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၀) ရက္ေန႕တြင္ ကုမၸဏီအား ၿပည္သူပိုင္ ၿပဳခဲ့ၿပီး “ၿမန္မာႏုိင္ငံ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း’’အမည္ၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ၿပန္ၾကားေရးႏွင့္ ၿပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရး ဦးစီး ဌာန
ဒုတိယ ကမာၻစစ္ ကာလ ၁၉၄၂ ခုနွစ္တြင္ သတင္းနွင့္ ဝါဒ ျဖန့္ခိ်ေရး ဌာနခဲြ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္း ဌာနခဲြကို အဂၤလိပ္ေခတ္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ့ ဆက္ဆံေရး ဌာနငယ္ အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ့ ဆက္ဆံေရး ဌာနကို ျပန္ျကားေရး ၀န္ျကီး ဌာန လက္ေအာက္တြင္ ထားရိွခဲ့ ပါသည္။
ဗဟို စာရင္းအင္း အဖဲြ ့
၁၉၅၂ ခုနွစ္ ဗဟို စာရင္း စစ္တမ္း ေကာက္ယူေရး အာဏာပိုင္ အက္ဥပေဒ (1952- Central Statistical Authority Act, Act No.34) အရ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဗဟို စာရင္းအင္းနွင့္ စီးပြါးေရး ဌာနကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူေရး အာဏာပိုင္ အဖဲြ ့အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ နိုင္ငံေတာ္၏ စာရင္းအင္း စစ္တမ္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ျမွင့္တင္ေရး ဦးစီး ဌာန
သမိုင္းမွတ္တိုင္ ရွည္လ်ားေသာ ျမန္မာ့ ရုပ္ရွင္ကို ၁၉၁၀ ခုနွစ္ ကပင္ စတင္ ခဲ့ပါ သည္။ ပထမဦးဆံုး အသံတိတ္ ရုပ္ရွင္ကို စတင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ဦးအုန္းေမာင္သည္ ထုတ္လုပ္သူ ၊ ဒါရိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ သူ ့ကို ယေန ့ထက္တိုင္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ဖခင္ၾကီးဟု ေခၚဆိုၾကျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန
နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄နွင့္အညီ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွး ျမွဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ ့ေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ျကပ္မတ္နိုင္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ငန္း ျပီးစီးေစရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီး ဌာန
  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၈၅ ခုနွစ္၊ ဧျပီလအထိ အမွတ္ (၂) စက္မႈဝန္ၾကီး ဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အမွတ္ (၂) စက္မႈဝန္ျကီး ဌာန ၾကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ျမန္မာ့ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေရနံဓာတ္ေငြ ့လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းနွင့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို ့မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

Pages