ဦးစီးဌာန

အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာန

Mon, 10/19/2015 - 13:00
Profile

ဌာနသမိုင္း အက်ဉ္း
၁၉၁၁ခုနွစ္၊ အိႏိၵယ နိုင္ငံ အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒအား ၁-၇-၁၉၁၂ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ တိုးခဲ့် ျပဌာန္း ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁၃ ခုနွစ္မွာ အင္စပက္ေတာ္ ၁ ဦး ခန့္အပ္ခဲ့ျပီး အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရး ဌာနမွ တဲြဖက္၍ အလုပ္ရံု စစ္ေဆးေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁၁ ခုနွစ္ အလုပ္ရံုအက္ ဥပေဒမွာ “အား” အသံုးျပု၍ လုပ္သား ၅၀ဦးရိွ လုပ္ငန္းမ်ားသာ အကံု်းဝင္သည္။ ၁၉၂၀ ခုနွစ္တြင္ “အလုပ္ရံု စစ္ေဆးေရး ဌာန”ဟု အမည္တြင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၄ ခုနွစ္တြင္ ဥပေဒကို “အား” အသံုးျပုျပီး လုပ္သား ၂၀ဦးရိွ လုပ္ငန္းမ်ား အကံု်းဝင္လာရန္ ျပင္ဆင္ လာနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၆-၃-၁၉၇၂ ရက္ေန့တြင္ “အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာန”ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
အလုပ္ရံုနွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာန အေနျဖင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ဆိုင္နွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွန္မွန္နွင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ခံစား ရရိွေစရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္(၈/၂)၊ (၈)မိုင္ခဲြ၊ ျပည္လမ္း၊ မဟာစည္ မွတ္တိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသျကီး။
Phone: ၀၁/၆၅၀၁၈၇ ၊ Fax - ၆၅၀၀၈၉။
E-mail: fgllidpublicrelation@gmail.com.