ဦးစီးဌာန

အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာန

Thu, 01/08/2015 - 10:09
Profile

အားကစား ဝန္ျကီး ဌာန၏ သမိုင္းေျကာင္း
၁၉၄၆ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာျပည္ အိုလံပစ္ အသင္း(Burma Organization Association) ကို ဖဲြ့စည္းခဲ့ျပီး နာယကမ်ား အျဖစ္ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ဆာဟူး ဘတ္ရန့္တို့က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ပထမဆံုး ဥကၠဌ အျဖစ္ ဆာေဂ်ေအ ေမာင္ျကီးနွင့္ ဒု-ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးရာဇတ္ တို့က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၉)ရက္ေန့တြင္ (B.O.A) သည္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီနွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး၊ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ (၁၄)ျကိမ္ေျမာက္ လန္ဒန္ အိုလံပစ္ ျပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆံုး အျကိမ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဉ္ျပိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အိုလံပစ္ အသင္း အေနျဖင့္ အားကစားျပိုင္ပဲြမ်ားကို ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ခရိုင္မ်ား ၌လည္း အိုလံပစ္ အသင္းခဲြမ်ားကို ဖဲြ့စည္း လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ၁၉၅၀ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ေန့တြင္ အမို်းသား ကိုယ္လက္ ျကံ့ခိုင္ေရး ေကာင္စီ အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ျပီး၊ အမို်းသား ကိုယ္လက္ျကံ့ခိုင္ေရး ေကာင္စီကို ဖဲြ့စည္းေပး ခဲ့ျပီး ဥကၠဌ အျဖစ္ က်န္းမာေရး ဝန္ျကီး ဌာန ဝန္ျကီးက တာဝန္ ယူခဲ့ျပီး၊ အားကစား ေလာက တိုးတက္မႈကို အားေပးေသာ ပုဂိုလ္(၁၅)ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ စည္းရံုးေရးမႉးခု်ပ္၊ အတြင္းေရးမႉး၊ တဲြဘက္ အတြင္းေရးမႉးနွင့္ ရံုးအဖဲြ့ကို ဖဲြ့စည္း တာ၀န္ေပးအပ္လွ်က္ ေအာင္ဆန္း အားကစား  ျပိဳင္ကြင္းတြင္ ရံုးဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုး ညွြန္ျကားေရးမႉးမွာ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး ျဖစ္၍ စည္းရံုးေရးမႉးခု်ပ္မွာ ဦးေဇာ္ဝိတ္ ျဖစ္ပါသည္။အမို်းသား ကိုယ္လက္ျကံ့ခိုင္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဆင့္ အားကစား  ျပိုင္ပဲြမ်ားမွာ ၁၉၅၇ ခုနွစ္၊ အေရွ့ေတာင္ အာရွ လက္ေဝွ့ျပိုင္ပဲြနွင့္ ၁၉၆၁ ခုနွစ္၊ ဒုတိယ အျကိမ္ အေရွ့ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ျပိုင္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္ ၁၉၆၄ ခုနွစ္၊ ေမလ(၂၆)ရက္ေန့ အမို်းသား ကိုယ္လက္ျကံ့ ခိုင္ေရး ေကာင္စီ အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းျပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ေကာ္မတီကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္၊ ေမလ(၂၇) ရက္ေန့တြင္ စတင္ဖဲြ့စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ၁၉၇၂ ခုနွစ္တြင္ အားကစားနွင့္ ကာယ ပညာ ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္း၍ အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာနကို ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာနကို ၁၉၇၂ ခုနွစ္ မွစ၍ က်န္းမာေရး ဝန္ျကီး ဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဖဲြ့စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ညွြန္ျကားေရးမႉးခု်ပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားနွင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ျပီး ေဒသဆိုင္ရာ အားကစားနွင့္ ကာယပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ သြားေစနိုင္ေရး အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္း/ခရိုင္/ ျမို့နယ္မ်ား တြင္လည္း အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာန လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖဲြ့စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ျပည္နယ္/တိုင္း ဦးစီးမႉးမ်ား၊ ခရိုင္/ျမို့နယ္ ဦးစီးမႉးမ်ားကို ခန့္အပ္ တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန့မွစတင္၍ အားကစားနွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာနမ်ားကို က်န္းမာေရး ဝန္ျကီး ဌာနလက္ေအာက္မွ ဝန္ျကီးခု်ပ္ရံုး လက္ေအာက္သို့ ေျပာင္းေရွြ့ဖဲြ့စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ အားကစား အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ပိုမို ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖဲြ့၏ ၁၉၉၆ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန့စဲြပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ အမွတ္-(၄၀/၉၆)ျဖင့္ အားကစား ဝန္ျကီး ဌာနကို ဝန္ျကီး ဌာန တစ္ခု အေနျဖင့္ တိုးခဲ့်ဖဲြ့စည္းေပးခဲ့ျပီး အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ အမွတ္(၇/၉၆)ျဖင့္ ဗိုလ္မႉးျကီး စိန္ဝင္းအား အားကစား ဝန္ျကီးဌာန ဝန္ျကီး အျဖစ္ ခန့္အပ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉)ရက္ေန့တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိုးေရး ေကာင္စီ ေျကျငာခ်က္ အမွတ္ (၃/၉၉)ျဖင့္ ဗိုလ္မႉးခု်ပ္ သူရေအးျမင့္အား အားကစား ဝန္ျကီး ဌာန ဝန္ျကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခန့္အပ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အားကစား ဝန္ျကီး ဌာန ဝန္ျကီးရံုးကို ၁၉၉၇ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၂၃)ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ့ အစည္း အေဝးအမွတ္စဉ္ (၁၆/၉၇)မွ ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတည္ျပု ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အားကစား ဝန္ျကီး ဌာန တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး ဦးတင့္ဆန္းမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။

အားကစား ဝန္ျကီး ဌာန၏ ဖဲြ့စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃)ရပ္

  •  ျမန္မာ့အားကစား အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မား လာေစရန္။
  • နိုင္ငံတကာ ကစားသမားမ်ားတြင္ အဆင့္မီွ အရည္အေသြး ရိွေသာ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္သည့္ အားကစား သမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္။
  • နိုင္ငံတကာ အားကစားျပိုင္ပဲြမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အားကစား ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေစရန္။                           

ပေဒသာ အားကစားကြင္း၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္။