ဦးစီးဌာန

မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန

Tue, 01/20/2015 - 13:57
Profile

ဌာန သမိုင္းေၾကာင္း
စိန္႕ေပါလ္ႏွင့္ စိန္႕ဂြ်န္း အထက္တန္းေက်ာင္းတို႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ လုပ္အား ေပးေသာ ရန္ကုန္၏ ပထမဆံုး မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယခင္က မီးျငိမ္း သတ္ရာတြင္ လူအားျဖင့္ ေရငင္ခဲ့ရာမွ ျမင္းျဖင့္ဆြဲေသာ ေရေႏြးေငြ႕သံုး အင္ဂ်င္ျဖင့္ မီးျငိမ္း သတ္သည့္ စနစ္ကို ထိုႏွစ္မွာပင္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၁၈၉၀ မတိုင္မီထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဝါး၊ သစ္သားတို႕ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကရာ မီးေလာင္မွုမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပီး ဆံုးရံွုးမႈ ၾကီးမားခဲ့သည္။ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ထားျပီး ေရရွားပါးသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မီးေလာင္မွုမ်ားမွာ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္သည္။ ၁၈၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရေပးေဝမွု ပိုမို ေကာင္းမြန္လာျပီး အုတ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္မွုၾကီးမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္အားေပး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕အား ကြ်မ္းက်င္ေသာ မီးသတ္သမားမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အခ်ိန္႕ျပည့္ လခစား မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမဴနီစပါယ္ အဖြဲ႕က မီးသတ္စခန္း တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရိွ ေျမကြက္ တစ္ကြက္အား တန္ဖိုးရူပီး ၄၀၀၀၀ ျဖင့္ဝယ္ယူခဲ့သည္။ အက္ဒြပ္ေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး ေပ ၁၀၀ ေမွ်ာ္စင္ၾကီး ပါရိွေသာ မီးသတ္ အေဆာက္အအံုကို ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခဲ့သည္။ ထုိေမွ်ာ္စင္သည္ သံုးထပ္ထက္မပိုေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသာရိွသည့္ ထိုေခတ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို စီးမိုးျမင္နိုင္ ေသာ အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အအံုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု အေဆာက္အအံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမင္းျဖင့္ ဆြဲေသာ အင္ဂ်င္မ်ားအား ဓါတ္ဆီ (သို႕မဟုတ္) ေရေႏြးေငြ႕အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ပထမဆံုး မီးသတ္စခန္းလည္းျဖစ္သည္။  ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟို မီးသတ္စခန္း အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း ပိုမို လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဘးကပ္လ်က္တြင္ တည္ရိွေသာ ဟံသာဝတီ ပံုႏိွပ္တိုက္ ေနရာကို ရူပီးေငြ နွစ္သိန္းျဖင့္ ေပးေခ်ကာ ဝယ္ယူရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယေန႕ အခါတြင္ အဆိုပါ မီးသတ္စခန္း အေဆာက္အအံုသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ မူလ အသံုးျပဳသည့္ ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည့္ သက္တမ္း အရွည္ဆံုး အေဆာက္အအံု တစ္လံုး အျဖစ္ တည္ရိွေနသည့္ အတြက္ ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မွ (၁၆၊၁၀၊၂၀၁၄) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ အျပာေရာင္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္း ေၾကးျပား တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

ဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
မီးသတ္ ဦးစီး ဌာနသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရိွ ကုန္ထုတ္ အရင္းအႏီွးမ်ားကို မီးေဘး အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အပါအဝင္ အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္ အခါ အေရးေပၚ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္၁၂၉၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။