ဦးစီးဌာန

အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာန

Mon, 02/23/2015 - 09:52
Profile

သမိုင္းေျကာင္း
အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာနသည္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ ဌာန အျဖစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မတိုင္မီကပင္ စတင္ တည္ေတာင္ခဲ့ျပီး၊၁၉၄၇ခုနွစ္တြင္ စက္မႈလက္မႈ ညႊန္ျကားေရး ဌာန အျဖစ္ တိုးခဲ့် ဖဲြ႕စည္း၍ ၁၉၅၂ ခုနွစ္တြင္ စက္မႈလက္မႈ တိုးခဲ်႕ လုပ္ကိုင္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း အျဖစ္ တည္ေထာင္ျပီး ပုဂၢလိက  စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုနွစ္၊ ဌာန အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ျပင္ဆင္ / ပူးေပါင္း ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ဤ ဦးစီး ဌာနမွ ရက္ကန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ စက္မႈ စိုက္ပ်ိဳးနွင့္ သက္ေမြး ပညာ ဦးစီး ဌာနမ်ားသို့ အဆင့္ဆင့္ လဲႊေျပာင္း ရရိွခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ စက္မႈ ဝန္ျကီး ဌာန လက္ေအာက္မွ သမဝါယမ ဝန္ျကီး ဌာန ေအာက္သို႕ ေရာက္ရိွခဲ့ျပီး၊ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႕စည္း၍ ၁၉၇၆ တြင္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာန အျဖစ္ ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၂ တြင္ ရက္ကန္း ေက်ာင္း (၁၄)ေက်ာင္းအား ပညာေရး ဝန္ျကီး ဌာန၊ စက္မႈ စိုက္ပ်ိဳးနွင့္ သက္ေမြး ပညာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္မွ အိမ္တြင္း စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာနသို့ လဲႊေျပာင္း ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၁ ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္ေန႕တြင္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ျမွင့္တင့္ေရး ဥပေဒအား ျပဌာန္း၍ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးနွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာန အား ဦးစီးဌာန အဆင့္(၁)သို႕ ဝန္ထမ္း အင္အား စုစုေပါင္း (၄၈၅)ဦးျဖင့္ တိုးျမွင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ တြင္ ျမန္မာ့ ယြန္းသိပၸံအား ယြန္းပညာ ေကာလိပ္သို႕ အဆင့္ တိုးျမွင့္ခဲ့ရာ ဝန္ထမ္း အင္အား စုစုေပါင္း (၈၃)ဦးမွ (၁၇၅)ဦး တိုးခဲ့် ဖဲြ႕စည္းခဲ့သျဖင့္ ဌာန၏ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း အင္အား(၅၇၇)ဦး ျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလ(၂၇)ရက္ေန့တြင္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း  ျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္း၍ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၁ ဧျပီလ(၁) ရက္ေန့မွ စ၍ အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာန အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

  • အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ ။
  • ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ နည္းပညာမ်ား ေပးနိုင္ရန္ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ တီထြင္ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။
  • လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္  ေလွ်ာက္ထားလာေသာ   လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏   ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ စံခိ်န္ ၊ စံညႊန္းမီ္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္ေရး အတြက္ ဓါတု နွင့္ အဏုဇီဝ ဆိုင္ရာ ဓါတ္ခဲြ စမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
  • ဓါတ္ခဲြခန္း အဆင့္ ၊ ေရွ့ေျပး အဆင့္ စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႕နည္းပညာ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
  • စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထူေထာင္ နိုင္ေရး အတြက္ အကူအညီ ေပးျခင္း ၊စက္မႈ နည္းပညာမ်ား ၊  အတတ္ပညာမ်ားကို  လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း ၊  နည္းပညာ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
  • သစ္သားထည္ /သံထည္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

အမွတ္ ( ၁၃၇ -ခ ) ၊  သုဓမၼာ လမ္းမျကီး ၊  ( င )ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး တြင္တည္ရိွပါသည္။