ဦးစီးဌာန

လူမႈ ဖူလံုေရး ရံုး

Tue, 03/03/2015 - 10:12
Profile

လူမႈ ဖူလံုေရး စီမံကိန္း စတင္ ေပၚေပါက္လာပံု
ျမန္မာနိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္းကို ၁၉၅၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး လူမႈ ဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ အရ ၁-၁-၁၉၅၆ ခုနွစ္တြင္ စတင္ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ပါသည္။ အာမခံ အလုပ္သမားမ်ား အကို်း ခံစားခြင့္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရိွေရးအတြက္ လူမႈ ဖူလံုေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၂ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ ေရးဆဲြ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန့တြင္ စတင္ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ခုနွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ေရး အတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္က စုေပါင္း အာမခံျပီး နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစု ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏  လူမႈဘဝ လံုျခံဳေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမို ခံစား ရရိွေစျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္။
  • အမ်ား ျပည္သူတို့က မိမိတို့၏ ဆႏၵ အေလ်ာက္ အာမခံ ထားရိွနိုင္ျပီး လူမႈဘဝ လံုျခံဳေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုမို ခံစား နိုင္ေစရန္။
  • လက္ေတြ့ ပကတိ အေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီေသာ အကို်း ခံစားခြင့္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး စနစ္ အေပၚ အမ်ား ျပည္သူ ယံုျကည္ ကိုးစားမႈမ်ား ပိုမို တိုးပြား လာေစရန္။
  • အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမား တို့က ေပးသြင္း ထားသည့္ အခို့်ေသာ ထည့္ဝင္ေျကးေငြမ်ားကို စုေဆာင္းေငြ ကဲ့သို့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ျပန္လည္ ထုတ္ယူ ခံစားခြင့္ ရိွေစရန္။
  • အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈနွင့္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အတြက္ ေငြေျကး အကို်း ခံစားခြင့္တို့ အျပင္ အျငိမ္းစား ယူျပီးေနာက္ ေဆးဝါး ကုသမႈ ဆက္လက္ ခံယူခြင့္၊ မိသားစု ေထာက္ပံ့မႈ အကို်း ခံစားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္း မရိွမႈ အကိ်ဳး ခံစားခြင့္၊ သက္ျပည့္ အျငိမ္းစား အကိ်ဳး ခံစားခြင့္၊ က်န္ရစ္သူ အကိ်ဳး ခံစားခြင့္၊ အလုပ္လက္မဲ့ အကိ်ုး ခံစားခြင့္၊ အိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္နွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ကိုပါ ရရိွေစရန္။

အမွတ္ ၃၂၇/၃၆၇ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ - ၀၁ - ၃၈၁၂၁၆ နွင့္ ဖက္စ္အမွတ္ - ၀၁ - ၂၅၆၂၃၅ တို့ ျဖစ္ပါသည္။