ဦးစီးဌာန

ျမန္မာ့ေရနံ ဓါတုေဗဒ လုပ္ငန္း

Thu, 04/30/2015 - 11:02
Profile

ဌာန သမိုင္းေၾကာင္း
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရနံခ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ ျပည္သူ႕ေရနံ လုပ္ငန္း ဟူ ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၀ ျပည့္နွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဟူ ၍လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၇၅ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေရနံ ဓာတုေဗဒႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Petrochemical Industries Corporation) ႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွစ္ခုကို သီးျခား ခြဲထုတ္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေရနံ ဓာတုေဗဒႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း အမည္မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕မွ စ၍ ယေန႕အထိ ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္း(Myanma Petrochemical Enterprise) အမည္သို႕ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့ပါသည္။

ဌာန ရည္ရြယ္ခ်က္
 ျမန္မာ့ေရနံ ဓါတုေဗဒ လုပ္ငန္းသည္ စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီး ဌာန လက္ေအာက္ရိွ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကို ကုန္ၾကမ္း အျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ေရနံခ်က္ စက္ရံု(၃)ရံု၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံု(၅)ရံုႏွင့္ ေရနံ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ စက္ရံု(၃)ရံု တို႕လည္ပတ္လ်က္ရိွျပီး ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ေလယာဥ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေရနံ ဓာတ္ေငြ႕ရည္၊ ဖေယာင္းႏွင့္ ေရနံ မီးေသြး တို႕ထုတ္လုပ္ပါသည္။

ရံုးအမွတ္၄၄၊ ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီး ဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။
ဖံုးနံပါတ္         ၀၆၇-၄၁၁၁၂၆။
Email            MPEHO@mptmail.net.mm

Topics

Coming Soon ...

eServices

Coming Soon ...

News

Coming Soon ...