ဦးစီးဌာန

အမွတ္(၂) လံုျခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး

Fri, 05/08/2015 - 10:22
Profile

သမိုင္းေျကာင္း
၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လံုျခံဳမွဳ ထိိန္းသိမ္းေရး တပ္ရင္း(၁)ရင္း စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၇၉ ခုနွစ္တြင္ တပ္ရင္း(၆)ရင္းထိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

ယာယီ ကြပ္ကဲမႈရံုး ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း
လံုျခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ရင္း (၆)ရင္းအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အား ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးနွင့္ သာသနာေရး ဝန္ျကီး ဌာနမွ ခ်မွတ္ေပးျပီး ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္မ်ား အား ျပည္သူ့ရဲတပ္ဖဲြ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ ေန့မွစ၍ ျပည္ထဲေရးနွင့္ သာသနာေရး ဝန္ျကီး ဌာနမွ ညြန္ျကားခ်က္ ၁/၈၅ ထုတ္ျပန္၍ ယာယီ လံုျခံဳေရး တပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈရံုးကို ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ့အား လံုျခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ရင္းမ်ား၏ ဦး/ေရး/ေထာက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ ပါသည္။ ကြပ္ကဲေရးမွဴး တာဝန္ သီးျခား ေပးအပ္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္က ရဲေထာက္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းျမင့္အား ကြပ္ကဲေရးမွဴး တာဝန္ တဲြဖက္ေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ အထိ လံုျခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ရင္း (၉)ရင္း အထိ တိုးခဲ့် ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး ဖဲြ႕စည္းျခင္း
၁၉၈၈ ခုနွစ္၊ အေရးအခင္း ျပီးစ အေျခအေန ျငိမ္သက္မႈ မရိွေသးသည့္ ကာလ အတြင္း ရဲတပ္ရင္း (၉)ရင္း ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး အေရးခင္း ကာလ အတြင္း ရဲတပ္ရင္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ကြပ္ကဲျကပ္မတ္မႈ မရိွ၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ပါေတြ႕ရိွခဲ့ရသည့္ အတြက္ ရဲတပ္ရင္းမ်ား၏ ဦး/ေရး/ေထာက္ လုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ လမ္းညြႊန္မႈ၊ မူဝါဒ ေပးမႈနွင့္ တပ္ရင္းမ်ားအား ပီပီျပင္ျပင္ ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္နို္င္ရန္ အတြက္ ျပည္ထဲေရးနွင့္ သာသနာေရး ဝန္ျကီး ဌာနသည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီး ဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ျကည္း)တို့နွင့္တင္ျပ ညိွနိႈင္းခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္မွ ဗ်ဳဟာမွူး အဆင့္ အရာရိွျကီးနွင့္ တပ္ရင္းမွူး၊ စစ္ဦးစီးမွူး (ဒုတိယတန္း)၊(တတိယတန္း)အရာရိွမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ ျပည္သူ့ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ့မွဴးရံုးအား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွူးရံုး၊ ရဲတပ္ရင္းစု ကြပ္ကဲမႈရံုးမ်ားနွင့္ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းျခင္း
၃ဝ.၃.၂ဝ၁၁ ရက္ေန့တြင္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ တက္လာျပီး ေနာက္ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး(၄)ရံုးအား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။ အမွတ္(၁) ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႕မွဴးရံုးအား ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ အမွတ္(၂) ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုးအား ရန္ကုန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၃) ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုးအား မနၲေလးတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၄) ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုးအား  စစ္ေတြတြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီးဖဲြ႕စည္း ထားရိွျပီး ၎ ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး (၄)ရံုး၏ ေအာက္တြင္ ရဲတပ္ရင္းစု ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး (၉)ရံုးနွင့္ ရဲတပ္ရင္း(၄ဝ)ရင္း ဖဲြ႕စည္းထားရိွပါသည္။ ရကဖ(၂) ရံုးမွာ ရင္းစု(၃)ရံုးနွင့္ တပ္ရင္း(၈)ရင္းျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရိွပါသည္။ ယခုအခါ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုးကို လံုျခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွူးရံုးဟု လည္းေကာင္း၊ ရင္းစု ကြပ္ကဲမႈရံုးကို လံုျခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕ခဲြမွူးရံုးဟု လည္းေကာင္း၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကို လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕ခဲြ ဟု လည္းေကာင္း ေခၚဆိုသံုးစဲြပါသည္။

ဌာန ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္
ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္

 •  ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရးနွင့္ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး။
 • တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး။
 • မူးယစ္ေဆးဝါး အနၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး။
 • ပည္သူ့အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕ခဲြမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္

 • ဆူပူ အျကမ္းဖက္မႈနွင့္ အဓိကရုဏ္း နိွမ္နင္းေရး။
 • အေရးျကီး အေဆာက္အဦး၊ အေရးျကီး ပုဂၢိုလ္နွင့္ နိုင္ငံျခား သံရံုး၊ သံတမန္မ်ား လံုျခံဳေရး။
 •  ျပည္သူ့ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕ခဲြမ်ား၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား

 • နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးနွင့္ေအးခ်မ္း သာယာေရး။
 • ဆူပူ အျကမ္းဖက္မႈ တားဆီး နိွမ္နင္းျခင္း။
 • သံရံုး၊ သံတမန္မ်ား လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • အေရးျကီး ပုဂၢိုလ္လမ္းေျကာင္း၊ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားမ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့ ဌာနခ်ဳပ္မွ ညြႊန္ျကားသည့္ လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အမွတ္(၂) လံုျခံုေရး ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖဲြ႕မွဴးရံုး
ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီး ရံုးေဟာင္း၊ စက္မႈ(၁)လမ္းနွင့္ ဆရာစံ လမ္းေထာင့္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။