ဦးစီးဌာန

ရသံုး မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီး ဌာန

Wed, 06/03/2015 - 12:16
Profile

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန ရံုးအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦး ရွိပထမထပ္တြင္ ရံုးခန္းဖြင္႕ လွစ္၍  လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။