ဦးစီးဌာန

အမွတ္(၂) မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕ခဲြ

Fri, 06/19/2015 - 12:18
Profile

ဌာန သမိုင္းေျကာင္း
အမွတ္(၂) မႈခင္း တပ္ဖဲြ့ခဲြကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖဲြ႕၏ ၁၄-၂-၂ဝ၁၄ ရက္ေန့ အစည္းအေဝး အမွတ္စဉ္ ၇/၂ဝ၁၃ အရ ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၁-၄-၂ဝ၁၄ မွ စတင္၍ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အမွတ္(၂) မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕ခဲြမႉးရံုးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေျချပဳျပီး တပ္ဖဲြ႕စု (၅)စုျဖစ္ေသာ အမွတ္(၆) မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕စု (ရန္ကုန္)၊ အမွတ္(၇) မႈခင္းတပ္ဖဲြ႕စု (ပုသိမ္) ၊ အမွတ္(၈) မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕စု (ထားဝယ္)၊ အမွတ္(၉) မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕စု (ေမာ္လျမိုင္)နွင့္ အမွတ္(၁ဝ) မႈခင္းတပ္ဖဲြ႕စု (ဘားအံ) တို့အား ျကပ္မတ္ ကြပ္ကဲ လ်က္ရိွပါသည္။

ဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

 • တပ္ဖဲြ့ခဲြ နယ္ေျမ အတြင္း မႈခင္းရဲတပ္ဖဲြ့ဆိုင္ရာ မူဝါဒ စည္းမ်ဉ္း၊ စည္းကမ္း မ်ား၊ အမိန့္နွင့္ ညႊန္ျကားခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရျခင္း၊
 • မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕ခဲြ၏ ဦး/ေရး /ေထာက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေရး ၊ စိတ္ဓါတ္နွင့္ စည္းကမ္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • တပ္ဖဲြ့ခဲြ နယ္ေျမ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အေရးျကီးမႈခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဝင္စားသည့္ မႈခင္း သတင္းမ်ားကို စုစည္း တင္ျပျခင္း၊
 •  ေငြတု ေတြ့ရိွမႈ ျဖစ္စဉ္ သတင္းမ်ားကို အထက္ဌာနမ်ားသို့ ခ်က္ခ်င္း တင္ျပျပီး ကြင္းဆက္ ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆး အေရးယူျခင္း၊
 • တပ္ဖဲြ့ခဲြ နယ္ေျမ အတြင္း မႈခင္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ ေလာင္းကစားမႈ၊ ဒုစရိုက္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္ေမွာင္ခို ေရာင္း/ဝယ္မႈ သတင္းမ်ားကို စံုစမ္း တင္ျပျခင္း
 •  ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့ဌာနခ်ဳပ္နွင့္ မႈခင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မႉးရံုးမွ တာဝန္ ေပးအပ္သည့္ စံုစမ္းမႈ၊ စစ္ေဆးမႈ၊ ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို တပ္ဖဲြ့စုမ်ားသို့ တာဝန္ေပးျခင္း၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ အေပၚ ျကီးျကပ္ျခင္း၊
 • ပည္နယ္/ တိုင္းေသသျကီး အစိုးရ အဖဲြ႕က တာဝန္ ေပးအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မႈခင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မႉးထံ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျပီး စံုစမ္း စစ္ေဆး တင္ျပျခင္း၊
 • တပ္ဖဲြ႕ခဲြ နယ္ေျမ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အေရးျကီး မႈခင္းမ်ားတြင္ အခင္းျဖစ္ အရပ္သို့ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖဲြ႕နွင့္အတူ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျပီး  မႈခင္းသိပၸံ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ သဲလြန္စမ်ား ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းေပးျခင္း၊
 • မိမိ တပ္ဖဲြ့ခဲြမွ တာဝန္ယူ စစ္ေဆးရသည့္ မႈခင္းမ်ားကို ေပၚေပါက္သည္ အထိ အမႈစစ္ အရာရိွမ်ား၏ စစ္ေဆး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျကီးျကပ္ျခင္း၊
 • မႈခင္း စံုစမ္း ေဖၚထုတ္ရာတြင္ မႈခင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မႉး၏ ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ အင္အား စုဖဲြ့/ ျဖန့္ခဲြ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • အခမ္းအနားမ်ားတြင္ မိတ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အမွတ္(၂)မႈခင္း တပ္ဖဲြ႕ခဲြမႉးရံုး၊ အင္းစိန္။