ဦးစီးဌာန

ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန

Wed, 09/02/2015 - 11:42
Profile

ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန၏ သမိုင္းေျကာင္း
ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္ အတြင္းက ျမန္မာျပည္မွ အိႏိၵယျပည္သို့ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အနက္ ေငြေျကး မဖူလံုေသာ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအားျမန္မာျပည္သို့ျပန္လာေရးနွင့္ စားေသာက္ ေနထိုင္ေရး အတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ ေကာက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းနွင့္ ျမန္မာျပည္ အတြင္းရိွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူ လုပ္ငန္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ လူမႈ ၀န္ထမ္းနွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရး ၀န္ရံုးကို ၁၉၄၅ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုရံုးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာနရဲ့ အစတည္ရာ ဌာနျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္တြင္ ပညာေရး၊ လူမႈေရးရာနွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာန မွ အထက္ပါရံုးကို ျကီးျကပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းျကမ္းမႈမ်ားေျကာင့္ အတိ ဒုကၡေရာက္ျကရသူမ်ားကိုကူညီရန္ ပညာေရး၊ လူမႈေရးရာနွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာန သည္ ဖဆပလ ဗဟို ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ပညာေရး၊ လူမႈေရးရာနွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာန ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၀န္ျကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ပညာေရးနွင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ျကီးဌာန ဟူ၍ ၀န္ျကီးဌာန (၃)ခု အျဖစ္ ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနသည္ လူမႈ ၀န္ထမ္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရး၀န္ရံုးနွင့္ ဖဆပလ ဗဟို ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ တို့ကိုျကီးျကပ္ခဲ့ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဖဆပလဗဟိုကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးညွြန္ျကားေရး၀န္ရံုးသည္ စစ္ေျပး ေျကြးက်န္မ်ားေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းသာ ရိွေတာ့သျဖင့္ အဆိုပါရံုးကို ၁၉၄၉ ခုနွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ၎ ရံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ခရိုင္ ရာဇ၀တ္ တရားသူျကီးရံုးသို့ လဲႊေျပာင္း ေပးခဲ့ျပီး ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ခရိုင္ ရာဇ၀တ္ တရားသူျကီးရံုးမွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနသို့ ျပန္လည္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၀ ျပည္နွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန့္လာသည့္ အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနကို ဖဲြ့စည္းေသာအခါ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနသည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ စစ္ေျပးေျကြးက်န္မ်ား ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းကို ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနသစ္သို့ လဲွြေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနသည္ သီးျခား အမည္ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို့ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ၁၉၅၁ ခုနွစ္မွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ျကီးဌာန(၂)ခုမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ခဲြျခားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ပညာေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း ၀န္ျကီး ဌာန ဟူ၍ ျပင္ဆင္ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။
၁၉၅၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ(၁၇) ရက္ေန့တြင္ ပညာေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ ထပ္မံျပင္ဆင္ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေန့တြင္ပင္ လူနည္းစု ေရးရာ ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းျပီးလူနည္းစု ေရးရာ၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၂ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူနည္းစု ေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ခဲ့သည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ ျပန္လည္ ရပ္တည္ခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၅၃ ခုနွစ္မွာ လူမႈ၀န္ထမ္း ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၅ ခုနွစ္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဌာနကို သာသနာေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ သာသနာေရး ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ဌာနကိုအမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ သာသနာေရး ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ လူမႈ ၀န္ထမ္း ၀န္ျကီးဌာန ဟူ၍ သီးျခားစီဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ၀န္ျကီး ဌာနနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ အမို်းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ၀န္ျကီး ဌာနကို ေပါင္းစပ္၍ လူမႈ ၀န္ထမ္း ၀န္ျကီး ဌာန အျဖစ္ လူမႈ ၀န္ထမ္း ဦးစီး ဌာနနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန တို့ျဖင့္ ပါ၀င္ ဖဲြ့စည္းခဲ့ျပန္ပါသည္။    ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာနကို လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီး ဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာနနွင့္ မီးသတ္ဦးစီး ဌာန တို့ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ မီးသတ္ ဦးစီး ဌာနသည္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ျကီး ဌာန ေအာက္ေရာက္ရိွသြားသျဖင့္ ယခု လက္ရိွ အခိ်န္မွာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ျကီး ဌာန ေအာက္တြင္ လူမႈ ၀န္ထမ္း ဦးစီး ဌာနနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး ဦးစီး ဌာန တို့ျဖင့္ ဖဲြ့စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္(၂)ရပ္

  • သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေျကာင့္ အတိ ဒုကၡျကံုေတြ့ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား လတ္တေလာ သက္သာ ေခ်ာင္ခိ်မႈ ရရိွေစေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္။
  • သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေျကာင့္ လူ့အသက္ အိုးအိမ္ ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရံႈးမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျကိုတင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္(၅)ရပ္

  • မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ေျမငလ်င္ေဘး၊ စစ္ေရးပဋိ ပကၡ ေဘးမ်ားေျကာင့္ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ ျကရေသာ လူ ပုဂၢိဳလ္္၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္ သီလရွင္မ်ား လတ္တေလာ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ ေစေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။
  • မစ္နွင့္ပင္လယ္ အတြင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ေျကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သေဘၤာ၊ စက္ေလွ၊ သမၺာန္မ်ား ပ်က္စီး၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပနယ္ ေျမရပ္ျခားမ်ားသို့ ေရာက္ရိွသြားျကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။
  • စစ္ေရးပဋိ ပကၡ ၊ လူမႈေရးပဋိ ပကၡ ေဘးရန္ေျကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေျပာင္းေရွြ့ျကသူမ်ား၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရိွေသာ နယ္ေျမအတြင္းမွ ျပန့္ကဲ်ေနေသာအိမ္ေျခမ်ားအား အျခား လံုျခံဳေသာ ေဒသသို့ စုစည္းေျပာင္းေရွြ့ရေသာျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း။
  • ထူးကဲစြာ မိုးေခါင္ျခင္းနွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေျကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သီးနံွမ်ားအားပိုးမႊား တိရစၧာန္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းေျကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါး ေဘးက်ေရာက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း။
  • သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ကို ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားနွင့္ သဘာ၀ ေဘး အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ဆိုင္ရာ ပညာေပး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး ဌာန
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ဦးစီးမႉးရံုး
အမွတ္(၉)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္းနံပါတ္၊ ၀၁-၅၂၁၉၆၇၊ ၀၁-၅၂၂၇၂၆။