March 2014

Posted: Thu, 20 03 2014

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၉
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နဝမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၂၅)ရက္ေျမာက္ေန႕ကို နံနက္ ၁၀နာရီ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံမွ ေပးပို႕ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယခု ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုး ၁၀၀ ယူနစ္ အထိ ၃၅က်ပ္၊ အိမ္သံုး ၁၀၁ ယူနစ္မွ ၂၀၀ယူနစ္ အထိ ၄၀ က်ပ္၊ အိမ္သံုး ၂၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ ၅၀က်ပ္၊ စက္မႈသံုး ၅၀၀ ယူနစ္ အထိ ၇၅ က်ပ္၊ စက္မႈသံုး ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၀၀ က်ပ္၊ စက္မႈသံုး ၁၀၀၀၁ ယူနစ္မွ ၅၀၀၀၀ယူနစ္ အထိ ၁၂၅က်ပ္၊ စက္မႈသံုး ၅၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၅၀က်ပ္၊ စက္မႈသံုး ၂၀၀၀၀၁ ယူနစ္မွ ၃၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၂၅က်ပ္၊ စက္မႈသံုး ၃၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထက္ ၁၀၀က်ပ္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။