June 2016

Posted: Sun, 05 06 2016

၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန့ ညေန ၁၄:၃၀ နာရီ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ ေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖဲြ့သို့သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံ