အစိုးရအဖြဲ႕

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႕
Related News: