အစိုးရအဖြဲ႕

ဦးဟံထြန္း

စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕