အစိုးရအဖြဲ႕

ေဒၚပန္းသဥၨာမ်ိဳး

ကရင္တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႕