အစိုးရအဖြဲ႕

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္

ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔႕