အစိုးရအဖြဲ႕

ေဒၚနီလာေက်ာ္

လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႕