သတင္းဗီဒီယိုမ်ား

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း(၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

Mon, 08/01/2016 - 13:21