သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း၊ သင္တန္းတက္ေရာက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း

Fri, 08/19/2016 - 15:56

သတင္းမ်ား