ဥပေဒပုဒ္မ ၇၊ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ ျပ႒ဌာန္းခ်က္နွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္လိုသူသည္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

Thu, 12/19/2013 - 11:54

(ကက) ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(၁) ေျခာက္ေစာင္ကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ျပည္နယ္ပညာေရးမႉးရံုးမွ ထုတ္ယူရမည္။

(ခခ) နည္းဥပေဒခြဲ(ကက)အရ ထုတ္ယူေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္လွြာပံုစံ(၁)ကို ပညာသင္နွစ္မစတင္မီ ေျခာက္လထက္မေစာ ငါးလ ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသျကီး သို့မဟုတ္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉးရံုးသို့ တင္သြင္းရမည္။

(ဂဂ) ထိုသို့တင္သြင္းရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လိုသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း၊ ျကီးျကပ္အုပ္ခ်ုပ္သူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္နွင့္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ပူးတြဲတင္သြင္းရမည္။ အဖြဲ့ျဖင့္တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္လိုပါက အုပ္ခ်ုပ္မႈအဖြဲ့ဝင္မ်ားစာရင္း၊ ယင္းတို့၏ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းပူးတြဲတင္သြင္းရမည္။

(ဃဃ) ထပ္ေဆာင္းဘာသာရပ္နွင့္ ထပ္ေဆာင္းသင္ခန္းစာမ်ား သင္ျကားလိုပါက၊ သက္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားနွင့္ သင္ခ်ိန္နာရီ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။

(ငင) ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ စိစစ္ေမးျမန္း ရန္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးအရာရွိကေခၚယူလွင္ ခ်ိန္းဆိုေသာ ေန့ရက္နွင့္အခ်ိန္အတိုင္း-

(၁၁) တစ္ဦးတည္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက ျကီးျကပ္အုပ္ခ်ုပ္သူနွင့္အတူ မိမိတို့၏နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းမ်ား ယူေဆာင္လာရမည္၊

(၂၂) အဖြဲ့ျဖင့္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက ျကီးျကပ္အုပ္ခ်ုပ္သူနွင့္အတူ မိမိတို့၏နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းမ်ား အျပင္ အုပ္ခ်ုပ္မႈအဖြဲ့ဝင္မ်ား၏ မိမိတို့၏နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းမ်ား ယူေဆာင္လာရမည္၊