ျပည္တြင္းဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေျကးေရး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္နွင့္ ျပည္ပဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေျကးေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ရံုးဖြင့္လွစ္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း

Thu, 12/19/2013 - 11:56

 ျပည္တြင္းဘဏ္နွင့္ေငြေရးေျကးေရးကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္တင္ျပရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္
•  ဖြဲ့စည္း တည္ေထာင္မည့္အဖြဲ့အစည္းသည္ ပထမဦးစြာရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ားညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၊   ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ရမည္။
•  ကုမၸဏီ၏ အမည္ (ဘဏ္၏အမည္) နွင့္ တံဆိပ္သည္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူျပီး လြတ္ကင္းေသာ အမည္ျဖစ္  ရပါမည္။(နိုင္ငံတကာရွိဘဏ္အမည္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ား၏အမည္၊တံဆိပ္ နွင့္
   လြတ္ကင္းေစရန္    ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နွင့္ ျကိုတင္ညွိနွိုင္းသင့္ ပါသည္။)
•  ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသည့္အခါ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္  နည္းဥပ ေဒမ်ား အပိုဒ္ - ၄ အရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေငြေရးေျကးေရးအဖြဲ့အစည္း/
   နိုင္ငံျခားေငြေရးေျကးေရးအဖြဲ့အစည္း၏ ရံုးခြဲ/ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးတစ္ခု၏လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္    လွြာပံုစံ (စီဘီအမ္-ဝ၁) ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္လိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
   အထက္ပါစီဘီအမ္-ဝ၁နွင့္အတူ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပူးတြဲတင္ျပေလွ်ာက္ ထားရပါမည္-
•  ကုမၸဏီ၏ သင္းဖြဲ့မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ့စည္းမ်ဉ္း မိတၱူတစ္ေစာင္ (ေငြေရးေျကးေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ-  ၂၂ အရ)
•  ေငြေရးေျကးေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားဥပေဒပုဒ္မ - ၁၄ (က) အရ ျဖစ္နိုင္ေျခေလ့လာခ်က္စာတမ္း (Feasibility   Study)အားတင္ျပ ရမည္။ ယင္းစာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ရမည္-
   (က) ေငြေရးေျကးေရးေဈးကြက္၏အလားအလာ
   (ခ)   ေငြပင္ေငြရင္းရရွိမႈ
   (ဂ)   ခန့္မွန္းေျခအျမတ္
   (ဃ) ေရွ့လာမည့္(၃)နွစ္အတြက္ ခန့္မွန္းေျခအရံႈး/အျမတ္စာရင္း နွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း

•  စီမံခန့္ခြဲသူမ်ား၏အရည္အခ်င္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီးလုပ္ငန္း အေတြ့အျကံုရွိသည့္သူပါရွိရမည္။
•  ဒါရိုက္တာအဖြဲ့ဝင္(Board of Directors)မ်ား၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (ဒါရိုက္တာအဖြဲ့တြင္ Banker   တစ္ဦးပါရွိရပါမည္)
•  စီမံခန့္ခြဲသူမ်ား၏အမည္စာရင္း
ျပည္ပ ဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေျကးေရးကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္
• One copy of the application should be sent in a prescribed form (CBM-01).
• A short history of the bank and financial standing regarding total assets value along with the annual report for last 3 years is required.
• A copy each of the memorandum and articles of association of the bank duly attested by a notary public must be attached to the application.
• Approval letter of their Central Bank or Ministry of Finance or Monetary Authority.
•  A copy of the bank license or company register of the bank duly attested by a notary public must be attached to the application.
•  ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ သို့မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္လြဲနိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိ    - ရွိပါသည္။
•  တင္ျပရမည့္ပံုစံနမူနာမ်ား     -
   ျပည္တြင္းဘဏ္နွင့္ေငြေရးေျကးေရးကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္    တင္ျပရမည့္ပံုစံ (ေနာက္ဆက္တြဲ-က)
   ျပည္ပဘဏ္နွင့္ေငြေရးေျကးေရးကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္တင္ျပရမည့္ပံုစံ       (ေနာက္ဆက္တြဲ-ခ)

လုပ္သားျပည္သူ မ်ားနွင့္အစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားမွလဲလွယ္လိုေသာ ေဟာင္းနြမ္းေငြစကၠူမ်ားကို အျခားတန္ဖိုးတူ ေငြစကၠူမ်ားနွင့္ လဲလွယ္ေပးျခင္း၊ လဲလွယ္ခြင့္ရွိေသာ ခ်ို့ယြင္းေငြစကၠူမ်ားကို တန္ဖိုးလဲလွယ္ေပးျခင္းနွင့္  FECs Redeeming Counter ကိုလည္းဖြင့္လွစ္၍ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

•  ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လွြာ၊    
•  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးရံုးေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊    
•  ျမို့နယ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးရံုး ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊
•  ျမို့နယ္ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊
•  မီးေလာင္ေငြစကၠူအတြက္၊ ျမို့နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊
•  သန္းေခါင္စာရင္း(မိတၱူ)
•  ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္မလာနိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ

နိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား/ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ နိုင္ငံျခားေငြမ်ား ဝယ္ယူေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးခြင့္ လိုင္စင္ (Money Changer Licence) အသစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ အေထာက္အထား

•  သက္ဆိုင္ရာဘဏ္အျကီးအကဲက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာေလွ်ာက္လွြာ (Letter Head)
•  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ မူရင္း နွင့္ မိတၱူ
•  ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ရံုးသို့လာေရာက္ေဆာင္ရြက္မည့္သူအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ
•  ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပံုတင္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ
•  ကုမၸဏီနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထား မူရင္း နွင့္ မိတၱူမ်ား  (သက္တမ္းရွိေသာကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ ၊ Form 6, 26၊ Form E ၊ သင္းဖြဲ့စည္းမ်ဉ္း၊ သင္းဖြဲ့မွတ္တမ္း) မူရင္းနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ အတြက္ျဖစ္ျပီး
   မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို  လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား    သူထံျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
•  ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ မူရင္းနွင့္ မိတၱူ (မူရင္းနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ အတြက္ျဖစ္ျပီး    မူရင္းစာရြက္စာတမ္း မ်ားကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူထံျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။)

ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ နိုင္ငံျခားေငြမ်ား ဝယ္ယူေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးခြင့္ လိုင္စင္ (Money Changer Licence) ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ား

•  သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီအျကီးအကဲက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာေလွ်ာက္လွြာ (Letter Head)
•  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္း နွင့္ မိတၱူ
•  ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ရံုးသို့လာေရာက္ေဆာင္ရြက္မည့္သူအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာ
•  ကိုယ္စားလွယ္၏ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း နွင့္ မိတၱူ
•  A.D လိုင္စင္ရ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ကနဦး မတည္ရင္းနွီးေငြ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၃၀ သန္း (သို့မဟုတ္) ယင္းနွင့္    ညီမွ်ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ထည့္ဝင္ထားသည့္ Bank Statement မူရင္း
•  A.D လိုင္စင္ရ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္ထားသည့္ ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္း    နွင့္ မိတၱူ (သို့) Bank Statement မူရင္း
•  ကုမၸဏီနွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မူရင္း နွင့္ မိတၱူမ်ား (ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ ၊ Form 6,26 ၊ သင္းဖြဲ့စည္းမ်ဉ္း ၊ သင္းဖြဲ့မွတ္တမ္း) မူရင္းနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ အတြက ္ျဖစ္ျပီး မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
   လာေရာက္ ေလွ်ာက္    ထားသူထံျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
•  Form 26 တြင္ ပါဝင္ေသာ ဒါရိုက္တာအဖြဲ့အားလံုး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဉ္းနွင့္ ဓါတ္ပံု
•  တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေျကးနွင့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ုပ္ေရးဥပေဒနွင့္ နိုင္ငံျခားသံုး    ေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒ တို့ကို သိရွိနားလည္၍ ယင္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေျကာင္း       ဝန္ခံကတိ
•  M.C Licence ေလွ်ာက္ထားရန္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ့အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မူရင္း
•  လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မူရင္း
•  ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေျကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ မူရင္း
•  လုပ္ငန္းဓါတ္ပံု(၃)ပံု (ဆိုင္းဘုတ္ အနီးကပ္ (၁) ပံု ၊ လုပ္ငန္းအတြင္းပံု (၁) ပံု ၊ အျပင္ပံု (၁) ပံု )