နွစ္လဲသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ နယ္ထြက္စာပါနယ္ဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခရီးလြန္ယာဉ္စစ္ေဆးျခင္း

Thu, 12/19/2013 - 11:58

နွစ္လဲသက္တမ္းတိုးျခင္း

    ေမာ္ေတာ္ယာဉ္
    ယာဉ္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (ကမ-၃)နွင့္ ယာဉ္သက္ေသခံလက္မွတ္ (အဝိုင္း)
    အာမခံေျပစာ/စည္ပင္ဘီးခြန္
    လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သူ၏မွတ္ပံုတင္၊ ယာဉ္ေမာင္းလိုင္စင္၊   ဓါတ္ပံုပါစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱူ         
    ရဲမႈကင္းရွင္းေျကာင္းေထာက္ခံခ်က္

အမည္ေျပာင္းျခင္း

•  ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
•  မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ မိတၱူ
•  ယာဉ္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္(ကမ-၃)နွင့္ယာဉ္သက္ေသခံ လက္မွတ္(အဝိုင္း)
•  ေမာ္ေတာ္ယာဉ္
•  ပိုင္ရွင္အမည္ျဖင့္အခြန္ပံုစံ(၁)အစိမ္း (မူရင္း)
•  အေရာင္းအဝယ္စာခ်ုပ္မူရင္း/  မိတၱူ

နယ္ထြက္စာပါနယ္ဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

•  ေမာ္ေတာ္ယာဉ္
•  ယာဉ္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (ကမ-၃)နွင္‌့ယာဉ္သက္ေသခံလက္မွတ္ (အဝိုင္း)
•  နယ္ထြက္စာမူရင္း
•  လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သူ၏မွတ္ပံုတင္/ ယာဉ္ေမာင္းလိုင္စင္/ ဓါတ္ပံု ပါစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱူ

နယ္ထြက္စာမပါနယ္ဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

•  ေမာ္ေတာ္ယာဉ္
•  ယာဉ္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (ကမ-၃)နွင္‌့ယာဉ္သက္ေသခံလက္မွတ္ (အဝိုင္း)
•  ရပ္ကြက္တြင္းေနထိုင္ေျကာင္းေထာက္ခံခ်က္
•  လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သူ၏မွတ္ပံုတင္/ ယာဉ္ေမာင္းလိုင္စင္/ ဓါတ္ပံု ပါစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱူ

ခရီးလြန္ယာဉ္စစ္ေဆးျခင္း

•  ေမာ္ေတာ္ယာဉ္
•  ယာဉ္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ (ကမ-၃)နွင္‌့ယာဉ္သက္ေသခံလက္မွတ္ (အဝိုင္း)
•  လာေရာက္ေဆာင္ရြက္သူ၏မွတ္ပံုတင္၊ယာဉ္ေမာင္းလိုင္စင္ ဓါတ္ပံုပါ စိစစ္ေရးကဒ္မိတၱူ