ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

Fri, 05/22/2015 - 11:02
RATE IT :
Total votes: 997

လိုအပ္ခ်က္

 •  ေလွ်ာက္လႊာ
 • မွတ္ပံုတင္ မိတၱူ
 • သန္းေခါင္ စာရင္း

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ျမို့နယ္ စိစစ္ေရး အဖဲြ့မ်ားမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးရန္ အခ်က္မ်ား|

 • အဆိုျပု လိပ္စာမွာ သက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္ လူ၀င္မႈျကီးျကပ္ေရးနွင့္ အမို်းသား မွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီး ဌာနမွ တရား၀င္ ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ပါ၀င္သည့္ လိပ္စာ ျဖစ္ရမည္။
 • Car Parking ေနရာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေနထိုင္သည့္ ျမို့နယ္တြင္ မဟုတ္ဘဲ အျခားျမို့နယ္တြင္ ျဖစ္ပါက ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး နယ္နမိတ္ အတြင္း ဒလျမို့နယ္နွင့္ ဆိပ္ျကီးခေနာင္တိုျမို့နယ္ မပါ က်န္(၃၁)ျမို့နယ္တြင္ ျဖစ္ရမည္။ Car Parking ရိွရာ သက္ဆိုင္ရာ ျမို့နယ္ စိစစ္ေရး အဖဲြ့၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ မိမိ ေနထိုင္ရာျမို့နယ္တြင္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္။
 • အဆိုျပု လိပ္စာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ဘဲ အငွား ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါက ပိုင္ရွင္ ခြင့္ျပုခ်က္ တင္ျပနိုင္ရမည္။
 • အဆိုျပု ေနရာသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လိပ္စာပါ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚရိွ ၀င္းျခံ ဥပစာ အတြင္း(သို့) ကြန္ဒိုတိုက္ ခန္းမ်ား အတြက္ သီးသန့္ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ Parking Area မ်ား အတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ရမည္။ Car Parking မပါ ရိွေသာ လူေန တိုက္ခန္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာပိုင္ လမ္းေျမနွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသံုးျပုရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မျဖစ္ေစရ။
 • အဆိုျပု ေနရာသို့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေမာင္းနွင္/၀င္ထြက္ နိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ရမည္။
 • လွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အုပ္စု အလိုက္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အနည္းဆံုး ဧရိယာ တင္ျပ နိုင္ရမည္၊
  (က) Saloon, Van, Mini Wagon အစရိွသည့္ ယာဥ္ငယ္မ်ား အတြက္ အလ်ား ၁၅’ x အနံ ၈’ (၁၂၀ စတုရန္းေပ)
  (ခ) Wagon, Hatch back, Double cab, Pick up, Light truck ယာဥ္မ်ား အတြက္ အလ်ား ၂၀’ x အနံ ၁၀’ (၂၀၀ စတုရန္းေပ)
  (ဂ) Truck, Bus ကဲ့သို့ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ျကီးမ်ား အတြက္ အလ်ား ၂၈’ x အနံ ၁၀’ (၂၈၀ စတုရန္းေပ)
 • အဆိုျပု လိပ္စာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁)စီး ထက္ ပိုမို ထားရိွျပီး ျဖစ္ပါက ယခင္ ရိွျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အတြက္ ေနရာ ခ်န္လွပ္ျပီးမွ ထပ္မံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အတြက္ ေနရာရိွ/မရိွ စိစစ္ ခြင့္ျပုရ မည္။
 • အဆိုျပု ေနရာ တစ္ေနရာ အတြက္ ၀င္ဆံ့သည့္ ကားအေရအတြက္ထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ပိုမို ေထာက္ခံျခင္း မျပုရ။
 • တရား၀င္ ခြင့္ျပုခ်က္ ရရိွျပီး အမ်ားျပည္သူသံုး ကားပါကင္မ်ားတြင္ ထားရိွရန္ အဆိုျပု ပါကလည္း ကားပါကင္ ပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပုခ်က္ ရရိွပါက စိစစ္ ခြင့္ျပုနိုင္သည္။