ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Fri, 05/22/2015 - 13:29
RATE IT :
Total votes: 1023

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

  • လုပ္ငန္းရွင္ ေလွ်ာက္လႊာ
  • စီးပြား/ကူးသန္း ၀န္ျကီး ဌာန၏ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္
  • ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ျကားမႈ ဦးစီး ဌာန၏ စီးပြားေရး အကို်းေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္
  • သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ေထာက္ခံခ်က္
  • မိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ ေထာက္ခံခ်က္
  • ျမိဳ.နယ္ မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန ေထာက္ခံခ်က္
  •  ျမို့နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး၏ ေထာက္ခံခ်က္
  • ဘးပတ္၀န္းက်င္ ေနအိမ္မ်ား၏ ကန့္ကြက္ရန္ မရိွေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္တို့နွင့္အတူ ျမို့နယ္အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရး ဦးစီး ဌာနမွတဆင့္ ခရိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခု်ပ္ေရး ဦးစီး ဌာနသို့ ေလွ်ာက္ထားရမည္။