ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အတြင္း သို႕ နယ္မွ လိပ္စာေျပာင္း ( နယ္ဝင္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

Fri, 05/22/2015 - 14:51
RATE IT :
Total votes: 1060

လိုအပ္ခ်က္
 ေလွ်ာက္လႊာ
မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ
သန္းေခါင္ စာရင္း

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးရန္ အခ်က္မ်ား

 • အဆိုျပဳ လိပ္စာမွာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီး ဌာနမွ တရား၀င္ ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ပါ၀င္သည့္ လိပ္စာျဖစ္ရမည္။
 • Car Parking ေနရာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဟုတ္ဘဲ အျခားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး နယ္နမိတ္ အတြင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မပါ က်န္(၃၁)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ရမည္။ Car Parking ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ မိမိ ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
 • အဆိုျပဳ လိပ္စာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ဘဲ အငွား ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါက ပိုင္ရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပႏိုင္ရမည္။
 • အဆိုျပဳ ေနရာသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လိပ္စာပါ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚရွိ ၀င္းျခံ ဥပစာ အတြင္း(သို႔) ကြန္ဒို တိုက္ခန္းမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ Parking Area မ်ား အတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ရ မည္။ Car Parking မပါ ရွိေသာ လူေန တိုက္ခန္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာပိုင္ လမ္းေျမႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မျဖစ္ေစရ။
 • အဆိုျပဳ ေနရာသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေမာင္းႏွင္/၀င္ထြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ရမည္။
 • လွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အုပ္စု အလိုက္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အနည္းဆံုး ဧရိယာ တင္ျပ ႏိုင္ရမည္။
  (က) Saloon, Van, Mini Wagon အစရွိသည့္ ယာဥ္ငယ္မ်ား အတြက္ အလ်ား ၁၅’ x အနံ ၈’ (၁၂၀ စတုရန္းေပ)
  (ခ) Wagon, Hatch back, Double cab, Pick up, Light truck ယာဥ္မ်ား အတြက္ အလ်ား ၂၀’ x အနံ ၁၀’ (၂၀၀ စတုရန္းေပ)
  (ဂ) Truck, Bus ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ႀကီးမ်ား အတြက္ အလ်ား ၂၈’ x အနံ ၁၀’ (၂၈၀ စတုရန္းေပ)
 • အဆိုျပဳ လိပ္စာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁)စီး ထက္ ပိုမို ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါက ယခင္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အတြက္ ေနရာ ခ်န္လွပ္ၿပီးမွ ထပ္မံ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အတြက္ ေနရာရွိ/မရွိ စိစစ္ ခြင့္ျပဳရမည္။
 • အဆိုျပဳ ေနရာ တစ္ေနရာ အတြက္ ၀င္ဆံ့သည့္ ကားအေရအတြက္ ထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ပိုမို ေထာက္ခံျခင္း မျပဳရ။
 • တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုး ကားပါကင္မ်ားတြင္ ထားရွိရန္ အဆိုျပဳ ပါကလည္း ကားပါကင္ ပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက စိစစ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။