စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္၊ သုိေလွာင္ကန္ အသစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ သုိေလွာင္ခြင့္ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Mon, 05/25/2015 - 15:23
RATE IT :
Total votes: 1148

လိုအပ္ခ်က္
စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ခြင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား

စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး မွ စတင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  • လုပ္ငန္းရွင္ ေလွ်ာက္လႊာ
  • စက္သံုးဆီ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေၿမေနရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၿမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ေထာက္ခံခ်က္ (လယ္ေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိၿပီး/မၿပီး)၊ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ တည္ေနရာျပ ေျမပံု၊ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္၊ အငွား စာခ်ဳပ္)
  • ဆိုင္ တည္ေနရာသည္ လမ္းေဘး ၀ဲယာျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည့္သူ ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၏ လမ္း နယ္နိမိတ္ႏွင့္ လြတ္ကင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္
  • သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(ပတ္၀န္းက်င္ ေထာက္ခံခ်က္တြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေနရာနွင့္ကပ္လ်က္ ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ထံမွ ရယူရန္ လုိပါသည္)
  • သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္၊
  • သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္၊
  • သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန ေထာက္ခံခ်က္၊ (၈) သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ တို႔ျဖင့္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။