စက္သံုးဆီ တင္သြင္းခြင့္ ကုမၸဏီ အမည္ေျပာင္းလဲ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Tue, 05/26/2015 - 13:24
RATE IT :
Total votes: 1388

လိုအပ္ခ်က္
စက္သံုးဆီ တင္သြင္းခြင့္ ကုမၸဏီ အမည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား

စက္သံုးဆီ တင္သြင္းခြင့္ ကုမၸဏီ အမည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး မွစတင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းရွင္ ေလွ်ာက္လႊာ
စက္သံုးဆီ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း ေထာက္ခံခ်က္ (လယ္ေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ရရွိၿပီး/မၿပီး)၊ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ တည္ေနရာျပေျမပံု၊ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္၊ အငွား စာခ်ဳပ္)
ဆိုင္ တည္ေနရာသည္ လမ္းေဘး ၀ဲယာျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၏ လမ္း နယ္နိမိတ္ႏွင့္ လြတ္ကင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္
သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္၊
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္၊
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္၊
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ ဦးစီး ဌာန ေထာက္ခံခ်က္၊
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္တို႔ျဖင့္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္-