သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

Sat 16/07/2016

ေရႏွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုျပီး၊ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ 1960,1970,1980 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းလမ္းေဘးေဈးသည္မ်ား

Sat 16/07/2016

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၊ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ေျပာင္းလဲခဲ႔ေသာ လူေနထိုင္မႈဘဝ ေျပာင္းလဲလာမႈအလိုက္ အေဆာက္အဦးပံုစံမ်ား

Subscribe to Front page feed

အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ

ျပည္သူမ်ားမွ လုုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ စသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုု အြန္လိုုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း စနစ္

 

MORE...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႕အသိေပးပါ

မိမိတို႔ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အစီရင္ခံျခင္း၊ ၾကည့္ရွုျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

more ...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား စုစည္း၍ eYangon စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ... ...

အစိုးရအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား စုစည္း၍ eYangon စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

more ...

ဦးစီးဌာနမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား စုစည္း၍ eYangon စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

more ...

ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား စုစည္း၍ eYangon စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

more ...