အစိုးရအဖြဲ႕

ဗိုုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း
လံုုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႕
ဦးဟံထြန္း
စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
ေဒၚပန္းသဥၨာမ်ိဳး
ကရင္တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႕