သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနား

Wed, 10/14/2015 - 15:00

၂.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန့ နံနက္ ၀၇:၃၀ နာရီ ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ က်င္းပျပုလုပ္ေသာမိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပို်းပဲြအခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သတင္းမ်ား