သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာန Urban Redevelopment Authority (URA)

Sat, 07/16/2016 - 10:26

စင္ကာပူ နိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ႔ပံု အဆင္႔ဆင္႔အားေလ႔လာခဲ႔ျပီး ေျပာင္းလဲမႈ အဆင္႔ဆင္႔တြင္ စင္ကာပူအစိုးရမွ ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႔ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအားေလ႔လာခဲ႔ပါသည္။ URA မွ ျမိဳ႕နယ္သစ္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲပံုႏွင္႔ စီမံကိန္းမ်ား ခြင္႔ျပဳမိန္႔အဆင္႔ဆင္႔ စီစစ္ပံုမ်ားအားေလ႔လာျခင္း။

သတင္းမ်ား