သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန Building Construction Authority (BCA)

Sat, 07/16/2016 - 10:30

စင္ကာပူနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ခြင္႔ Permit မ်ား၊စီစစ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ Building Code မ်ား၊ အေဆာက္အဦးအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ CONQUAS,Quality Mark,ISO Certifications မ်ားႏွင္႔ Green Building ဆိုင္ရာမ်ားကိုေလ႔လာျခင္း။

သတင္းမ်ား