သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးဌာန Land Transport Authority (LTA)

Sat, 07/16/2016 - 10:33

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ Traffic Management System အား Control Building မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ကားပါကင္စနစ္တို႔အား ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔ကားတင္သြင္းမႈ ေပၚလစီတို႔အားေလ႔လာျခင္း။

သတင္းမ်ား