သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

အမိႈက္မွစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံု ( Waste to Energy )

Sat, 07/16/2016 - 10:35

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ႏွင္႔ ထိုအမႈိက္မ်ားမွ စြမ္းအင္သို႔ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အမိႈက္မွ Recycle ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတို႔အား ေလ႔လာျခင္း။

သတင္းမ်ား