သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ေရစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန Public Utilities Board (PUB)

Sat, 07/16/2016 - 10:40

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ New Water အဆင္႔ဆင္႔ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ မိုးေရမ်ား အဆင္႔ဆင္႔စုေဆာင္း ထားရွိမႈမ်ားႏွင္႔ ဆည္မ်ားအားပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေလ႔လာျခင္း။

သတင္းမ်ား