သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန Housing Development Board

Sat, 07/16/2016 - 10:45

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၊ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ေျပာင္းလဲခဲ႔ေသာ လူေနထိုင္မႈဘဝ ေျပာင္းလဲလာမႈအလိုက္ အေဆာက္အဦးပံုစံမ်ား၊ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား၏ အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အိမ္ယာမဲ႔မ်ား ေနရာေပးေဝျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ အိမ္ယာအခန္းဝယ္ယူေပးေခ်မႈ စနစ္၊ CPF လစာ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္းစနစ္မွ အိမ္ယာအခန္းမ်ား ဝယ္ယူနိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒႏွင္႔ နည္းဥပေဒမ်ားအားေလ႔လာျခင္း။

 

သတင္းမ်ား