သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ေရႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန National Environment Agency (NEA)

Sat, 07/16/2016 - 17:21

ေရႏွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုျပီး၊ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ 1960,1970,1980 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းလမ္းေဘးေဈးသည္မ်ား ၊ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္းမ်ား ၊ လမ္းေဘးစားေသာက္ဆိုင္မ်ားအား အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲ ေနရာခ်ထားမႈမ်ား၊ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား ေလ႔လာျခင္း။ထိုသို႔ေလ႔လာရာတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ Hawkar Center ၊ Old Model ႏွင္႔ New Model ႏွစ္မ်ိဳးအားသြားေရာက္ ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သားငါးေဈး တည္ေဆာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားအားေလ႔လာျခင္း။

သတင္းမ်ား