သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

အေျခခံ ပညာ အထက္တန္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးခ်သင္တန္း

Wed, 06/25/2014 - 10:37

ရန္ကုန္တို္င္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္
ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ (ICT) က႑ကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ICT အသံုးခ်မႈ ပိုမို တိုးတက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူ လူငယ္မ်ားအား ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးခ် သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား လူငယ္ တစ္ဦးခ်င္း အတြက္ တက္ ေျမာက္ ထားသင့္သည့္ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ သေဘာတရားမ်ား သိရွိၿပီး ေယဘုယ် အသံုးခ်မႈ အတြက္ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္၍ ပူးတြဲပါ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း အတိုင္း သင္ၾကား ေလ့က်င့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

  • Basic ICT concept, Windows OS and File Management System
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Internet Application

 ေလ့က်င့္ သင္ၾကားခ်ိန္
အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးခ် သင္တန္း၏ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားခ်ိန္မွာ စုစုေပါင္းး(၁၂၀)နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ ဘာသာရပ္ တစ္ရက္
သင္ၾကားခ်ိန္
(နာရီ)
တစ္ရက္လက္ေတြ႕
ေလ့က်င့္ခ်ိန္
(နာရီ)
စုစုေပါင္း
သင္ၾကားမည့္
ရက္ေပါင္း
နာရီေပါင္း
၁။

Basic ICT concept, Windows OS and File Management System

၂၀
၂။

Microsoft Word

၃၅
၃။

Microsoft Excel

၃၀
၄။

Microsoft PowerPoint

၂၀
၅။

Internet Application

၁၅

လ့က်င့္ သင္ၾကားမည့္ ေနရာ
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္။

လက္ခံႏိုင္မည့္ သင္တန္းသား အေရအတြက္
လ့က်င့္ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးစီျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ယူနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းသား (၄၀)ဦး လက္ခံ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စာရြက္ စာတမ္းေၾကး
သင္တန္းသား တစ္ဦးလွ်င္ စာရြက္ စာတမ္းေၾကးႏွင့္ အေထြေထြ စရိတ္ အတြက္ ၂၀၀၀၀ိ/- (ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ) သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
သင္တန္း ကာလ
၇-၇-၂၀၁၄ မွ ၂၉-၈-၂၀၁၄ထိ (၈ပါတ္တိတိ)
အပါတ္စဥ္ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႕တိုင္း နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၃)နာရီ အထိ သင္ၾကား ပို႕ခ် ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းသား စတင္ လက္ခံမည့္ ရက္
၃၀-၆-၂၀၁၄ မွ စတင္၍ လက္ခံပါမည္။
ဖုန္း။၀၁-၆၁၀၈၈၉၊ ၀၁-၆၁၀၆၅၅၊ ၀၁-၆၁၀၆၂၂။

သတင္းမ်ား