သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း

Fri, 03/20/2015 - 15:23

တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ျမဳိ႕နယ္၊ ျမနႏၵာလမ္းႏွင္႕ ေရႊလီ လမ္းေထာင္႕ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က စီမံခန္႕ခြဲခြင္႕ ရွိေသာ အစိုးရေျမ (၁၈၃.၅၀၅)ဧက တြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင္႕ ေအာက္ပါ အဆိုျပဳ လႊာမ်ားကို သီးျခား စာအိတ္မ်ားျဖင္႕ တင္ဒါ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။
ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အဆုိျပဳလႊာ တြင္ အိမ္ရာ ဒီဇိုင္း၊ ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္မည္႕ အစီအမံ၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အလားတူ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဴ ႏွင္႕ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆိုခဲ႕မႈမ်ား ေဖာ္ျပ ပါရွိရမည္။
ငြေၾကး ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာ တြင္ လုပ္ငန္း အတြက္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၊ လုပ္ငန္း အဆင္႕အလုိက္ ကုန္က်မည္႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင္႕ ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္း တို႕အၾကား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳး ခံစားခြင္႕ႏွင္႕ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုျပဳ တင္ျပခ်က္တို႕ကို ေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔ျပင္ တင္ဒါ တင္သြင္းသူ၏ လြန္ခဲ႕ေသာ (၃) ႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ေဆးျပီး ေငြေၾကး အစီရင္ခံစာ ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္တို႕ ေဖာ္ျပ ပါရွိရမည္။ တင္ဒါ တင္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင္႕ ၂၄.၄.၂၀၁၅ ရက္ေန႕ (၁၆:၃၀) နာရီ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ ရံုးရွိ တင္ဒါပံုးတြင္  မွတ္ပံုတင္ ၍ တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္သြင္း ရပါမည္။ တင္ဒါ ဖြင္႕ေဖာက္ စိစစ္မည္႕ ေန႕ရက္ကို ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား ပါမည္။ တင္ဒါ ေလွ်ာက္ လႊာ ကို ၂၃.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႕မွ စ၍ (၁) စံု လွ်င္ (၅၀,၀၀၀) (က်ပ္ ငါးေသာင္းတိတိ) ျဖင္႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ရံုးတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ တင္ဒါ တင္သြင္းမႈ အာမခံ အျဖစ္ (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀) (က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္) ကုိ ျမန္မာ႕စီးပြားေရး ဘဏ္ခြဲ (၅) တြင္ ၾကိဳတင္ေပးသြင္း ရပါမည္။ တင္ဒါ တင္သြင္းသည္႕ ကုမၸဏီ/ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အေနျဖင္႕ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေျမဧရိယာ (၅) ဧက လွ်င္ တစ္ယူနစ္ ႏွုန္း ျဖင္႕ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ အုတ္ေရေျမာင္း ၊ လမ္းမီးတိုင္၊ လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းမႈ စသည္႕ Infrastructure လုပ္ငန္း မ်ားပါ ထည္႕သြင္း တြက္ခ်က္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တင္ဒါ ေခၚယူ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕
ဆယ္သြယ္ရမည္႕ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၃၀၁၉၇၈။

သတင္းမ်ား