သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အတြက္ ဘတ္စ္ကား အသစ္မ်ားကို တင္ဒါ အဆိုျပဳ တင္သြင္းျခင္း

Mon, 07/13/2015 - 12:26

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၏ တင္ဒါ ေခၚယူေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မွ ေၾကညာသည့္ ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အတြက္ ဘတ္စ္ကား အသစ္မ်ားကို တင္ဒါ စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ေအာက္ပါ အတိုင္း အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္း ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။

https://drive.google.com/file/d/0Bx4vqTiZjZhsT0s2V2h1dU93Y3c/view?usp=sharing

 

သတင္းမ်ား